Search form

ฟีเลโมน 1:2

2กับ​เถิง​นาง​อัปเฟีย​น้องสาว​ใน​ความ​เจื้อ ตึง​อารคิปปัส​คน​ตี้​ได้​ฮ่วม​ต่อ​สู้​ตวย​กั๋น​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​กับ​เฮา กับ​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​มา​จุมนุม​ใน​บ้าน​ของ​ต้าน​ตวย