Search form

ฟีเลโมน 1:20

20แม่น​ละ น้อง​เหย ขอ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้​ประโยชน์​จาก​ต้าน​ต๋าม​ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เดียว​กั๋น​พ่อง​เต๊อะ จ้วย​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นใจ๋​ใน​พระคริสต์​ตวย