Search form

ฟีเลโมน 1:22

22แหม​อย่าง​นึ่ง ขอ​เกียม​ตี้​พัก​ไว้​หื้อ​ข้าพเจ้า​ตวย ย้อน​ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​พระเจ้า​จะ​ส่ง​ข้าพเจ้า​ปิ๊ก​ไป​หา​ต้าน​ตังหลาย​ต๋าม​กำ​อธิษฐาน​ของ​หมู่​ต้าน