Search form

ฟีเลโมน 1:6

6ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ตี้​เฮา​มี​ฮ่วม​กั๋น จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เข้าใจ๋​นัก​ขึ้น​เถิง​สิ่ง​ดี​ต่างๆ ตึง​หมด​ตึง​เสี้ยง​ตี้​เฮา​มี​ใน​พระคริสต์