Search form

ฟีเลโมน 1:7

7น้อง​เหย ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข กับ​มี​ก๋ำลังใจ๋​นัก​แต๊ๆ ย้อน​ต้าน​เยียะ​หื้อ​คน​ของ​พระเจ้า​จื้นจม​ยินดี