Search form

วิวรณ์ 1:2

2ยอห์น​ได้​เป๋น​พยาน​เถิง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เขา​หัน คือ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตึง​กำพยาน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้