Search form

วิวรณ์ 1:6

6พระองค์​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ครอบครัว​ปุโรหิต​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระองค์ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระเยซู​คริสต์​ตลอด​ไป อาเมน