Search form

วิวรณ์ 1:9

ยอห์น​หัน​พระคริสต์

9ข้าพเจ้า​คือ​ยอห์น ปี้น้อง​ของ​หมู่​ต้าน ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ใน​ความ​ตุ๊ก​ยาก ฮ่วม​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเยซู ตึง​ฮ่วม​ใน​ความ​อดทน​กับ​หมู่​ต้าน​ย้อน​ติดต๋าม​พระองค์ ตี้​เฮา​เป๋น​นักโต้ษ​อยู่​บน​เกาะ​ปัทมอส​นี้ ก็​ย้อน​ว่า​ได้​บอก​ถ้อย​กำ​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​พยาน​ของ​พระเยซู