Search form

วิวรณ์ 10:2

2ใน​มือ​ของ​ต้าน​มี​หนังสือ​ม้วน​หน้อยๆ ตี้​ก๋าง​ออก​อยู่ ตี๋น​ขวา​ของ​ต้าน​ย่ำ​อยู่​บน​ทะเล ส่วน​ตี๋น​ซ้าย​ย่ำ​อยู่​บน​แผ่นดิน