Search form

วิวรณ์ 11:1

พยาน​ตึง​สอง

1หลังจาก​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​ได้ฮับ​ไม้อ้อ​ยาว​อัน​นึ่ง​ไว้​ใจ๊​เป๋น​ไม้​วัด​มอก แล้ว​มี​เสียง​บอก​ข้าพเจ้า​ว่า “ไป​วัด​ขนาด​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​กับ​แต้น​ปู่จา แล้ว​นับ​จ๋ำนวน​คน​ตี้​ก่ำลัง​นมัสก๋าน​อยู่​ใน​พระวิหาร​นั้น​ตวย