Search form

วิวรณ์ 11:6

6พยาน​ตึง​สอง​นี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​ตึด​ต๊องฟ้า​บ่หื้อ​ฝน​ตก​ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​บอก​ถ้อย​กำ​ของ​พระเจ้า​อยู่ หมู่​เขา​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​เยียะ​หื้อ​แหล่ง​น้ำ​ตึง​หมด​ก๋าย​เป๋น​เลือด กับ​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​เกิด​ความ​ฉิบหาย​ต่างๆ บน​โลก​กี่​เตื้อ​ก็​ได้​ต๋าม​ตี้​ต้อง​ก๋าน