Search form

วิวรณ์ 11:8

8ศพ​ของ​เขา​ตึง​สอง​จะ​นอน​ก๋อง​อยู่​บน​ถนน​ใน​เมือง​อัน​ยิ่งใหญ่ เป๋น​เมือง​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เขา​ได้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เหมือน​กั๋น เซิ่ง​ได้​จื้อ​เป๋น​กำ​เผียบ​ว่า โสโดม​กับ​อียิปต์