Search form

วิวรณ์ 12:10

10หลังจาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​ดัง​ขึ้น​ใน​สวรรค์​ว่า

“บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้า​จ้วย​เฮา​หื้อ​รอด​แล้ว กับ​พระเจ้า​จะ​ใจ๊​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ปกครอง​แผ่นดิน​ของ​พระองค์

กับ​พระคริสต์​ของ​พระองค์​ได้​สำแดง​สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระองค์​แล้ว

ผู้​ตี้​เต็ก​โต้ษ​ปี้น้อง​ของ​เฮา​ต่อหน้า​พระเจ้า​ตึง​วัน​ตึง​คืน

ได้​ถูก​ยู้​โจ้ง​ไป​แล้ว