Search form

วิวรณ์ 12:12

12ย้อน​จาอี้ ขอ​หื้อ​สวรรค์

กับ​ผู้​ตี้​อยู่​บน​สวรรค์​นั้น​จง​จื้นจมยินดี​เต๊อะ

แต่​หมู่​เจ้า​ตี้​อยู่​ใน​โลก​กับ​ใน​ทะเล​จะ​ปะ​กับ​ความ​ฉิบหาย

ย้อน​มาร​ได้​ลง​มา​หา​หมู่​เจ้า​ด้วย​ความ​แค้น​ขนาด​หนัก

ย้อน​ฮู้​ว่า​เวลา​ของ​มัน​มี​หน้อย​นักแก​แล้ว”