Search form

วิวรณ์ 14:1

ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​กับ​คน​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน

1จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ผ่อ​หัน​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ยืน​อยู่​ตี้​ดอย​ศิโยน​ฮ่วม​กับ​คน​นึ่ง​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ปัน​คน ตี้​มี​จื้อ​ของ​พระองค์​กับ​จื้อ​ของ​พระบิดา​ของ​พระองค์​เขียน​อยู่​บน​หน้าผาก