Search form

วิวรณ์ 14:20

20หน่วย​องุ่น​หมู่​นั้น​ถูก​ย่ำ​อยู่​ใน​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​นอก​เมือง แล้ว​มี​เลือด​ไหล​ออก​จาก​บ่อ​ย่ำ​องุ่น สูง​ประมาณ​เมตร​เกิ่ง ไหล​นอง​ไป​เป๋น​ระยะ​ตาง​สาม​ร้อย​กิโลเมตร