Search form

วิวรณ์ 15:4

4พระองค์​เจ้า​ข้า

ใผ​พ่อง​จะ​บ่เก๋งกั๋ว​พระองค์

มี​ใผ​พ่อง​จะ​บ่หื้อ​เกียรติ​จื้อ​ของ​พระองค์

ย้อน​มี​แต่​พระองค์​เต้าอั้น​ตี้​บริสุทธิ์

คน​กู้​จ้าด​จะ​มา​นมัสก๋าน​พระองค์

ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​ตี้​ยุติธรรม​ของ​พระองค์​ได้​เปิดเผย​หื้อ​หัน​แล้ว”