Search form

วิวรณ์ 16:16

16แล้ว​หมู่​มัน​ก็​ได้​ฮ้อง​หมู่​กษัตริย์​ตังหลาย​หื้อ​มา​จุมนุม​กั๋น​ใน​สถานตี้​แห่ง​นึ่ง ใน​ภาษา​ฮีบรู​ฮ้อง​ว่า “อารมาเกดโดน”