Search form

วิวรณ์ 16:7

7ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​จาก​แต้น​ปู่จา​ฮ้อง​ว่า

“แม่น​แล้ว องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​พระเจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด

ก๋าน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ของ​พระองค์​ถูกต้อง​กับ​ยุติธรรม​แล้ว”