Search form

วิวรณ์ 17:8

8คือ​เตื้อ​นึ่ง​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​ตี้​ต้าน​หัน​เกย​มี​จีวิต​อยู่ แต่​บ่าเดี่ยวนี้​บ่มี​จีวิต​แล้ว แหม​บ่เมิน​ก็​จะ​ขึ้น​มา​จาก​ขุม​ตี้​เลิ็ก​ตี้​สุด กับ​จะ​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ฉิบหาย จาก​นั้น​คน​บน​โลก​นี้​ตี้​บ่มี​จื้อ​จด​ไว้​ใน​หนังสือ​แห่ง​จีวิต ก่อน​ก๋าน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว​ก็​จะ​งืด ย้อน​หมู่​เขา​จะ​หัน​สัตว์​ฮ้าย​ตั๋ว​นั้น​ตี้​เตื้อ​นึ่ง​เกย​มี​จีวิต กับ​ต๋อน​นี้​บ่มี​จีวิต​แล้ว แต่​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ​นึ่ง”