Search form

วิวรณ์ 18:20

20สวรรค์​เหย ขอ​หื้อ​ดีใจ๋​กับ​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​เมือง​นั้น

คน​ของ​พระเจ้า กับ​หมู่​อัครทูต

ตึง​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​จง​ดีใจ๋​เต๊อะ

ตี้​พระองค์​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เมือง​นั้น

ย้อน​สิ่ง​ตี้​เมือง​นั้น​ได้​เยียะ​กับ​หมู่​เจ้า’ ”