Search form

วิวรณ์ 18:3

3ย้อน​เมือง​นั้น​เยียะ​หื้อ​กู้​จ้าด​กิ๋น​เหล้า​องุ่น

ของ​ราคะ​ตั๋ณหา​ตี้​จะ​ล่วง​ประเวณี​กับ​เมือง​นั้น

กษัตริย์​ตังหลาย​ใน​โลก​ได้​ล่วง​ประเวณี​กับ​เมือง​นั้น

ป้อก๊า​ตังหลาย​ใน​โลก​ก็​ร่ำรวย​นัก​ขึ้น​จาก​ความ​มั่งคั่ง

กับ​ความ​ฟุ่มเฟือย​ของ​เมือง​นั้น”