Search form

วิวรณ์ 18:4

4ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​แหม​เสียง​นึ่ง​จาก​สวรรค์​อู้​ว่า

“คน​ของ​เฮา ออก​มา​จาก​เมือง​นั้น​เหีย

หมู่​เจ้า​จะ​บ่ได้​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​ความ​บาป​ต่างๆ ของ​เมือง​นั้น

กับ​เจ้า​จะ​บ่ต้อง​ถูก​ทรมาน​จาก​ความ​ฉิบหาย

ตี้​ก่ำลัง​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​เมือง​นั้น