Search form

วิวรณ์ 18:8

8จาอั้น ความ​ฉิบหาย​หมู่​นี้​จึง​ได้​เกิด​ขึ้น​กับ​เมือง​นั้น​ภายใน​วัน​เดียว

คือ​ความ​ต๋าย ความ​เศร้าโศก​เสียใจ๋ กับ​ความ​อดอยาก

เมือง​นั้น​จะ​ถูก​ไฟ​เผา​จ๋น​วอดวาย

ย้อน​พระเจ้า​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ