Search form

วิวรณ์ 19:1

สรรเสริญ​ความ​ยุติธรรม​ของ​พระเจ้า

1ต่อ​จาก​นั้น ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ดัง​สนั่น​ปั่น​ปื๊น เหมือน​เสียง​ของ​คน​จ๋ำนวน​นัก​ขนาด​บน​สวรรค์ ฮ้อง​ว่า

“สรรเสริญ​พระเจ้า

ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ พระสิริ กับ​ฤทธิ์​อำนาจ เป๋น​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา