Search form

วิวรณ์ 19:2

2ก๋าน​ตัดสิน​ลง​โต้ษ​ของ​พระองค์​นั้น​ถูกต้อง​กับ​ยุติธรรม

พระองค์​ได้​ลง​โต้ษ​แม่ญิง​ขายตั๋ว​ตี้​ยิ่งใหญ่​คน​นั้น

นาง​ได้​เยียะ​หื้อ​โลก​นี้​เสื่อม​ไป​ย้อน​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​ของ​นาง

พระองค์​ได้​ลงโต้ษ​นาง ย้อน​นาง​ได้​ฆ่า​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์”