Search form

วิวรณ์ 19:4

4ต่อ​จาก​นั้น​หมู่​ผู้​อาวุโส​ตึง​ซาว​สี่​คน​กับ​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น ก็​ก้ม​ลง​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ แล้ว​อู้​ว่า

อาเมน สรรเสริญ​พระเจ้า”