Search form

วิวรณ์ 19:7

7หื้อ​ข้าพเจ้า​ตังหลาย​จื้นจมยินดี มี​ความ​สุข

กับ​สรรเสริญ​พระเจ้า​เต๊อะ

ย้อน​ว่า​เวลา​แห่ง​ก๋าน​แต่งงาน​ของ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ได้​มา​เถิง​แล้ว

เจ้าสาว​ของ​พระองค์​ก็​ได้​เกียม​ตั๋ว​ไว้​พร้อม​แล้ว