Search form

วิวรณ์ 2:7

7“ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​สิ่ง​ตี้​พระวิญญาณ​บอก​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ เต๊อะ แล้ว​ใผ​ตี้​มี​ชัย เฮา​จะ​หื้อ​กิ๋น​หน่วย​จาก​เก๊าไม้​แห่ง​จีวิต​เซิ่ง​อยู่​ใน​สวน​สวรรค์​ของ​พระเจ้า