Search form

วิวรณ์ 20:6

6หมู่​คน​ตี้​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เตื้อ​ตี้​นึ่ง​นี้ ก็​เป๋น​สุข​กับ​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์ ความ​ต๋าย​เตื้อ​ตี้​สอง​จะ​บ่มี​อำนาจ​เหนือ​หมู่​เขา​เลย หมู่​เขา​จะ​เป๋น​ปุโรหิต​ของ​พระเจ้า​กับ​ของ​พระคริสต์ กับ​จะ​ปกครอง​ฮ่วม​กับ​พระองค์​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปัน​ปี๋