Search form

วิวรณ์ 21:17

17ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​วัด​ก่ำแปง​เมือง​ได้​สูง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่​ศอก ​ต๋าม​มอก​วัด​ของ​มนุษย์​ตี้​ทูตสวรรค์​ก็​ใจ๊​เหมือน​กั๋น