Search form

วิวรณ์ 21:20

20ฐาน​ตี้​ห้า​เป๋น​หินโอนิกซ์ ฐาน​ตี้​หก​เป๋น​คาร์เนเลียน ฐาน​ตี้​เจ็ด​เป๋น​เพอริโด ฐาน​ตี้​แปด​เป๋น​เบริล ฐาน​ตี้​เก้า​เป๋น​บุษราคัมน้ำอ่อน ฐาน​ตี้​สิบ​เป๋น​คริโซเพรส ฐาน​ตี้​สิบ​เอ็ด​เป๋น​เพทาย ฐาน​ตี้​สิบ​สอง​เป๋น​แอเมทิสต์