Search form

วิวรณ์ 21:8

8แต่​คน​ตี้​ขี้แขะ คน​ตี้​ละ​ความ​เจื้อ​ไป คน​ตี้​เยียะ​สิ่ง​ตี้​น่า​ขี้จ๊ะ คน​ตี้​ฆ่า​คน คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี คน​ตี้​ใจ๊​เวทมนตร์​กาถา คน​ตี้​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ กับ​กู้​คน​ตี้​อู้​ขี้​จุ​ขี้​ล่าย จะ​อยู่​ใน​บึง​ไฟ​กำมะถัน​ตี้​ก่ำลัง​ลุก​ไหม้ นั่น​จะ​เป๋น​ความ​ต๋าย​เตื้อ​สุดต๊าย”