Search form

วิวรณ์ 3:10

10ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​เจื้อฟัง​กำสั่ง​ตี้​บอก​หื้อ​อด​ไว้ เฮา​จะ​ปกป้อง​หมู่​ต้าน​จาก​เวลา​แห่ง​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​จะ​มา​ทดสอบ​คน​บน​โลก​นี้