Search form

วิวรณ์ 4:9

9เมื่อ​ใด​ตี้​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​อู้​กำ​สรรเสริญ ถวาย​เกียรติ กับ​ขอบพระคุณ​พระองค์​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ ผู้​เซิ่ง​มี​จีวิต​อยู่​ตลอด​ไป