Search form

วิวรณ์ 5

หนังสือ​ม้วน​กับ​ลูก​แกะ

1แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​หนังสือ​ม้วน​มัด​นึ่ง​ใน​มือ​ขวา​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ หนังสือ​ม้วน​นั้น​มี​กำ​เขียน​ไว้​ตึง​ตังหน้า​ตังหลัง กับ​ปิด​ไว้​โดย​ก๋าจ๊ำ​เจ็ด​ดวง 2จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​หัน​ทูตสวรรค์​ผู้​มี​อำนาจ​องค์​นึ่ง บอก​เสียง​อัน​ดัง​ว่า “ใผ​สมควร​ตี้​จะ​ได้​แกะ​ก๋าจ๊ำ​ตี้​ติด​อยู่ กับ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก” 3แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ใน​สวรรค์ บน​โลก กาว่า​ใต้​ปื๊น​แผ่นดิน​โลก ตี้​สมควร​จะ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​แล้ว​อ่าน​ข้อความ​ตัง​ใน​ได้ 4ข้าพเจ้า​ไห้​แล้ว​ไห้​แหม​ย้อน​ยัง​บ่มี​ใผ​สมควร​จะ​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​กับ​อ่าน​ข้อความ​ตัง​ใน​นั้น 5แต่​มี​ผู้​อาวุโส​คน​นึ่ง​อู้​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า “บ่ดี​ไห้​เน่อ ผ่อ​หั้น​ลอ สิงโต​จาก​เผ่า​ของ​ยูดาห์​ผู้​เป๋น​เจื๊อสาย​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​มี​ชัย​แล้ว กับ​สามารถ​แกะ​ก๋าจ๊ำ​ตึง​เจ็ด​ดวง แล้ว​เปิด​หนังสือ​ม้วน​นี้​ออก​ได้”

6แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​หัน​ลูก​แกะ ​ตั๋ว​นึ่ง​ยืน​อยู่​ตั๊ด​ก๋าง​ใก้ๆ กับ​บัลลังก์ สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​กับ​หมู่​ผู้​อาวุโส​แวด​มัน​อยู่ ผ่อ​เหมือน​ว่า​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​เกย​ถูก​ฆ่า​มา​แล้ว มัน​มี​เจ็ด​เขา​กับ​เจ็ด​ต๋า เซิ่ง​เป๋น​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า ตี้​พระองค์​ส่ง​ออก​ไป​ใคว่​โลก 7แล้ว​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ก็​เตียว​เข้า​มา​ฮับ​หนังสือ​ม้วน​นั้น​จาก​มือ​ขวา​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ 8เมื่อ​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ฮับ​หนังสือ​ม้วน​นั้น​แล้ว สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​กับ​หมู่​ผู้​อาวุโส​ตึง​ซาว​สี่​คน​ก็​ก้ม​กราบ​ลง​ต่อหน้า​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น แต่​ละ​คน​มี​พิณ​กับ​ก๋ำ​สลุง​คำ​ตี้​มี​เครื่องหอม​เต๋ม​ไป​หมด เซิ่ง​เป๋น​กำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ของ​พระเจ้า 9หมู่​เขา​ก็​ฮ้อง​เพลง​บท​ใหม่​ว่า

“พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​สมควร​ตี้​จะ​ได้ฮับ​หนังสือ​ม้วน​นี้

กับ​แกะ​ก๋า​ออก

ย้อน​พระองค์​ได้​ถูก​ฆ่า​แล้ว

กับ​ได้​ไถ่​คน​ตังหลาย​หื้อ​พระเจ้า​โดย​เลือด​ของ​พระองค์

เซิ่ง​คน​หมู่​นั้น​มา​จาก​กู้​เผ่า กู้​ภาษา กู้​จ้าด กับ​กู้​บ้านเมือง

10พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​ปุโรหิต​ใน​อาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา

กับ​หมู่​เขา​จะ​ปกครอง​โลก​นี้”

11ข้าพเจ้า​ก็​ผ่อ​แหม​เตื้อ แล้ว​ได้ยิน​เสียง​ของ​ทูตสวรรค์​นัก​ขนาด​เป๋น​จ๋ำนวน​ล้านๆ ตี้​อยู่​ล้อม​แวด​บัลลังก์​กับ​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​ตึง​ผู้​อาวุโส​ตังหลาย 12ทูตสวรรค์​ก็​ฮ้อง​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า

“ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตี้​ถูก​ฆ่า ก็​สมควร​จะ​ได้ฮับ

ฤทธิ์​อำนาจ ความ​มั่งคั่ง ผญา​ปั๋ญญา ก๋ำลัง

เกียรติยศ พระสิริ กับ​กำ​สรรเสริญ”

13จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​หมด​ใน​สวรรค์ บน​แผ่นดิน​โลก ใต้​ปื๊น​แผ่นดิน​โลก​กับ​ใน​ทะเล ก็​คือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​ใน​จักรวาล ฮ้อง​สรรเสริญ​ว่า

“ขอ​กำ​สรรเสริญ เกียรติยศ พระสิริ กับ​ฤทธิ์​อำนาจ

จง​มี​แก่​พระองค์​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ กับ​แก่​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น

ตลอด​ไป”

14จาก​นั้น​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​สี่​ต๋น​ก็​อู้​ว่า “อาเมน” แล้ว​ผู้​อาวุโส​ตึง​หมด​ก็​ก้ม​ลง​กราบ​นมัสก๋าน