Search form

วิวรณ์ 5:12

12ทูตสวรรค์​ก็​ฮ้อง​ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ว่า

“ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​ตี้​ถูก​ฆ่า ก็​สมควร​จะ​ได้ฮับ

ฤทธิ์​อำนาจ ความ​มั่งคั่ง ผญา​ปั๋ญญา ก๋ำลัง

เกียรติยศ พระสิริ กับ​กำ​สรรเสริญ”