Search form

วิวรณ์ 5:13

13จาก​นั้น​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​สิ่ง​มี​จีวิต​ตึง​หมด​ใน​สวรรค์ บน​แผ่นดิน​โลก ใต้​ปื๊น​แผ่นดิน​โลก​กับ​ใน​ทะเล ก็​คือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​ใน​จักรวาล ฮ้อง​สรรเสริญ​ว่า

“ขอ​กำ​สรรเสริญ เกียรติยศ พระสิริ กับ​ฤทธิ์​อำนาจ

จง​มี​แก่​พระองค์​ผู้​ตี้​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ กับ​แก่​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น

ตลอด​ไป”