Search form

วิวรณ์ 6:1

ก๋า​จ๊ำ​อัน​ตี้​นึ่ง​เถิง​หก

1ข้าพเจ้า​หัน​ลูก​แกะ​ตั๋ว​นั้น​เปิด​ก๋า​จ๊ำ​อัน​ตี้​นึ่ง​ออก​มา​จาก​ตึง​หมด​เจ็ด​อัน ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ของ​สิ่ง​มี​จีวิต​ต๋น​นึ่ง​ใน​สี่​ต๋น​นั้น อู้​เสียง​ดัง​อย่าง​ฟ้าฮ้อง​ว่า “มา​เต๊อะ”