Search form

วิวรณ์ int

คริสตจักร​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า​พระธรรม​วิวรณ์​เป๋น​ก๋าน​บันทึก​นิมิต​ตี้​เขียน​โดย​ยอห์น​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู เขา​คง​เขียน​พระธรรม​เล่ม​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 95-96 ใน​สมัย​ของ​จักรพรรดิ​โดมิเตียน

ยอห์น​หัน​นิมิต ก็​เลย​เขียน​บันทึก​จดหมาย​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​โดน​ค่ำ​เข​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​ใน​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี บันทึก​นี้​ก็​นำ​มา​ใจ๊​สำหรับ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​ตี้​ก่ำลัง​ตุ๊ก​ทรมาน​ใคว่​โลก ยอห์น​เขียน​นิมิต​นี้​ไว้​ต๋อน​ตี้​เขา​เป๋น​นักโต้ษ​บน​เกาะ​ปัทมอส​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​ใน​พระเยซู​คริสต์

จาก​นิมิต​นี้​ตี้​หื้อ​ยอห์น​หัน เขา​สอน​ว่า​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​เปื้อ​ปกครอง​คน​กู้​จ้าด​ใคว่​โลก เถิง​แม้ว่า​ผู้เจื้อ​จะ​โดน​ค่ำ​จาก​ผู้ปกครอง​โลก​นี้ แต่​หมู่​เขา​ก็​ตั้ง​ต๋า​กอย​ด้วย​ความ​หวัง​เถิง​เวลา​ตี้​พระเยซู​จะ​มา​ปา​ไป​อยู่​กับ​พระองค์