Search form

โรม 1:14

14ข้าพเจ้า​เป๋น​หนี้​ตี้​ต้อง​บอก​ข่าวดี​ต่อ​คน​กู้​จ้าด ตึง​คน​กรีก ตึง​คน​ตี้​บ่ใจ้​กรีก คน​มี​ก๋าน​ศึกษา​กับ​คน​บ่มี​ก๋าน​ศึกษา​ตวย