Search form

โรม 1:7

7เถิง ปี้น้อง​ตี้​อยู่​กรุง​โรม ผู้​ตี้​พระเจ้า​ฮัก​กับ​ฮ้อง​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เต๊อะ