Search form

โรม 10:9

9คือ​ว่า​ถ้า​ต้าน​จะ​ยอมฮับ​ด้วย​ปาก​ของ​ต้าน​ว่า “พระเยซู​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า” กับ​ใน​ใจ๋​ก็​เจื้อ​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว ต้าน​ก็​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ