Search form

โรม 11:12

12ถ้า​ก๋าน​เยียะ​บาป​ของ​จาว​อิสราเอล​เยียะ​หื้อ​คน​ตึง​โลก​ได้​ฮับ​ปอน​จาก​พระเจ้า กับ​ถ้า​ความ​ผิดพลาด​ของ​จาว​ยิว​เยียะ​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ได้​ฮับ​ปอน​นัก​ขนาด​นี้ แล้ว​ลอง​กึ๊ด​ผ่อ​เต๊อะ ถ้า​ได้​จาว​ยิว​มา​ยอมฮับ​ครบ​หมด ปอน​จะ​นัก​เหลือ​นั้น​มอก​ใด