Search form

โรม 11:16

16ถ้า​เข้าหนมปัง​ส่วน​แรก​ตี้​เอา​ไป​ถวาย​พระเจ้า​นั้น​บริสุทธิ์ ส่วน​ตี้​เหลือ​ตึง​หมด​ก็​บริสุทธิ์​ตวย เก๊าไม้​ก็​เหมือน​กั๋น ถ้า​ฮาก​ของ​เก๊าไม้​บริสุทธิ์ ตึง​เก๊า​ก็​บริสุทธิ์​ตวย