Search form

โรม 11:25

ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า​ต่อ​กู้​คน

25ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​ความ​จริง​อัน​ล้ำเลิ็ก​นี้ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​บ่อวด​ฮู้ คือ​หมู่​จาว​อิสราเอล​บาง​ส่วน​ใจ๋แข็ง แต่​จะ​เป๋น​จาอั้น​จ๋น​เถิง​คน​ต่างจ้าด​จะ​เข้า​มา​เจื้อ​พระเจ้า​จ๋น​ครบ​จ๋ำนวน​ก่อน