Search form

โรม 12:1

จง​ถวาย​จีวิต​ฮับ​ใจ๊​พระเจ้า

1ย้อนจาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย หื้อ​กึ๊ด​เถิง​ความ​เมตต๋า​ตี้​พระเจ้า​มี​ต่อ​หมู่​เฮา ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน​หื้อ​ถวาย​ตั๋ว​ต่อ​พระเจ้า​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​กับ​บริสุทธิ์ เป๋น​เครื่องปู่จา​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋ อัน​นี้​ละ เป๋น​ก๋าน​นมัสก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​สมควร​เยียะ