Search form

โรม 12:2

2ห้าม​เยียะ​เหมือน​อย่าง​คน​สมัย​นี้ แต่​ยอม​หื้อ​พระเจ้า​เปี่ยน​จีวิต​เป๋น​คน​ใหม่​โดย​หื้อ​พระองค์​เปี่ยน​จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​เหีย​ใหม่ แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ฮู้​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ว่า อะหยัง​ดี อะหยัง​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋ กับ​อะหยัง​สมบูรณ์​แบบ​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต