Search form

โรม 12:8

8ถ้า​โผด​หื้อ​เก่ง​ใน​เรื่อง​ก๋าน​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ก็​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋ ถ้า​โผด​หื้อ​แบ่งปั๋น​ก็​หื้อ​แบ่ง​ปั๋น​ด้วย​ใจ๋​เอื้อเฟื้อ ถ้า​โผด​หื้อ​ปกครอง​ก็​หื้อ​ปกครอง​ด้วย​ก๋าน​เอา​ใจ๋​ใส่ ถ้า​โผด​หื้อ​สำแดง​ความ​เมตต๋า​ก็​หื้อ​สำแดง​ด้วย​ใจ๋​ยินดี