Search form

โรม 13:1

ก๋าน​เจื้อฟัง​ผู้ปกครอง

1ต้าน​กู้​คน​ต้อง​เจื้อฟัง​ผู้​ปกครอง​บ้าน​เมือง ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​มี​อำนาจ​ปกครอง​ได้​นอกจาก​พระเจ้า​จะ​ยอม ผู้​ปกครอง​ตี้​มี​อยู่​นั้น​พระองค์​เป๋น​ผู้​แต่งตั้ง​หมู่​เขา